Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa dps.wschowa@onet.pl 65 540 22 27

Historia DPS

Pierwsze Siostry Elżbietanki przybyły do Wschowy 09.12.1868 r. Zostały tu skierowane przez bł. Marię Luizę Merkert. Swoją troską objęły przede wszystkim chorych bez względu na wyznanie i status społeczny. Doceniając ich działalność dla miasta ówczesny proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, ks. Hildebrandt, w roku 1909, wybudował dla nich budynek, w którym  Siostry zaczęły prowadzić sierociniec. W latach 1939 – 1945 przebywało w nim około 60 dzieci. We wrześniu 1939 roku część sierocińca zajęto na szpital wojskowy. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, prawdopodobnie w roku 1946, dzieci z sierocińca zostały ewakuowane do Calbe. Siostry nie zaprzestały jednak swojej działalności i na nowo zaczęły przyjmować bezdomne dzieci – sieroty, których nie brakowało po okresie okupacji. Przebudowały i zmodernizowały dotychczasowy budynek, stwarzając tym samym lepsze warunki mieszkalne wychowankom. W roku 1950 sierociniec podzielił los innych domów dziecka oraz domów opieki prowadzonych przez siostry. Na podstawie przymusowej umowy przeszedł pod zarząd Zrzeszenia Katolików „Caritas” w Warszawie. Przed początkiem roku szkolnego 1961/62 zabrano Siostrom dotychczasowe dzieci, a Dom Dziecka przekształcono na Zakład Specjalny „Caritas”. Przebywające tu sieroty umieszczono w innych państwowych placówkach wychowawczych, a na ich miejsce przywieziono dzieci niepełnosprawne z całej Polski. Zgodnie ze swoim charyzmatem, siostry przyjęły nowe dzieci i z właściwą sobie troską podjęły próbę stworzenia dla nich najlepszych warunków do godnego życia.

historia dps
Od 01.07.1990 r. organem prowadzącym obecny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ponownie jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Poznańska. Placówka przeznaczona jest dla 60 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, których stan wymaga stałej opieki medycznej, opiekuńczej, wychowawczej oraz rehabilitacji. Celem Domu jest zapewnienie usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Dom prowadzony jest zgodnie z zasadami personalizmu i miłości chrześcijańskiej. W Placówce istnieje pięć grup stanowiących odrębne kompleksy organizacyjne, w skład których wchodzi kuchnia, łazienka i pokoje mieszkalne. Taka struktura stwarza warunki większego poczucia intymności oraz przynależności. Każdy z podopiecznych może znaleźć tu poczucie bezpieczeństwa, troskę i ciepło rodzinne, którego często wcześniej zostali pozbawieni. Każdy z mieszkańców może liczyć na wszechstronną opiekę i zakres świadczeń dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych. W Domu prowadzone są zajęcia w oparciu o metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom oferuje również różne formy terapii i zapewnia stałą rehabilitację. Wychowankowie Placówki uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie oraz korzystają z zajęć rewalidacyjnych. Podopieczni uczestniczą w organizowanych imprezach okolicznościowych, olimpiadach rekreacyjno – sportowych, festiwalach, przedstawieniach. Biorą udział w wyjazdach krajoznawczych i pielgrzymkach. Włączają się w życie społeczności lokalnej, uczęszczają na katechezę i mają stały dostęp do praktyk religijnych.

dpa aktualnie